Terms of Service - Pandektes

LicensvilkårUpdated June 25, 2024

Pandektes ApS
CVR 43620002
B!NGS Vesterbrogade 149, Bygning 12, 5. sal
1620 København V, Danmark

1. Aftalegrundlaget

Nærværende Licensvilkår fastsætter vilkår og betingelser for licens til Pandektes ApS produkter.

Det samlede aftalegrundlag udgøres af Parternes skriftlige aftale og nærværende Licensvilkår. Endelig aftale anses først for indgået, når begge parter har underskrevet Aftalen eller på anden vis skriftlig bekræftet aftalen.

I tilfælde af modstridende oplysninger og/eller fortolkningstvivl i det samlede aftalegrundlag har Parternes skriftlige aftale forrang.

Aftale med Studerende om vederlagsfri anvendelse af Pandektes ApS produkter er udelukkende reguleret af nærværende Licensvilkår.

Licenstagers angivelse af særlige vilkår anses ikke for fravigelse af disse vilkår medmindre disse er aftalt udtrykkeligt og skriftligt mellem Parterne.

2. Definitioner

 • ’Aftalen’ er Licensgiver og Licenstagers aftale som den fremgår af den skriftlige aftale og nærværende Licensvilkår.
 • ’Licensgiver’ er Pandektes ApS
 • ’Licenstager’ er den fysiske eller juridiske person som Licensgiver har indgået aftale om levering af det Licenserede med.
 • ’Parterne’ er Licensgiver og Licenstager
 • ’Studerende’ er personer indskrevet på en gymnasial eller videregående uddannelse.
 • ’Bruger’ er personer der har adgang til det Licenserede, som Licenstager eller via sin tilknytning til en Licenstager i kraft af et ansættelsesforhold.
 • ’Tilknyttet Bruger’ er administrativt personale, der udfører sekretærarbejde for en eller flere Brugere. En Tilknyttet Bruger kan ikke være en advokatfuldmægtig eller en person der i væsentlig grad udfører selvstændig juridisk arbejde.
 • ’Licenserede’ er den software som Licenstager betaler Licensgebyr for, og som er omfattet af nærværende Licensvilkår.
 • ’Licensvilkårene’ er nærværende vilkår samt efterfølgende tilføjelser og ændringer af disse.
 • ’Brugsretten’ er den brugsret til det Licenserede, Licenstager opnår ved indgåelse af Aftalen.
 • ’Licensgebyr’ er den løbende ydelse Licenstager betaler Licensgiver for adgang til det Licenserede.
 • ’Licensperiode’ er den periode som Licenstager ifølge Aftalen, har købt adgang til det licenserede.

3. Brug af det Licenserede

3.1 Brugsrettens omfang

3.1.1 Licenstager erhverver ved indgåelse af Aftalen og betaling af Licensgebyr en ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til det Licenserede i overensstemmelse Aftalen.

3.1.2 Licensgiver forbeholder sig retten til at føre tilsyn med Licenstagers anvendelse af det Licenserede i overensstemmelse med Aftalen, herunder at fortage licensaudit.

3.1.3 Licenstager, og dennes Brugere, må benytte det Licenserede indenfor Licenstagers organisation i overensstemmelse med det Licenseredes forudsatte formål, som juridisk dataplatform og intern vidensdelingsplatform.

3.1.4 Studerende kan få adgang til det Licenserede uden betaling af Licensgebyr. Studerende er ved oprettelsen af en Bruger underlagt samme begrænsninger, rettigheder og forpligtelser som Licenstager i nærværende Licensvilkår. Studerende er kun berettiget til at oprette én personlig Bruger.

3.1.5 Licensgiver kan til enhver tid afkræve bevis for studiestatus hos Licenstager.

3.2 Kompatibilitet

3.2.1 Licenstager er ansvarlig for at have anvendelig browser-programmel tilgængeligt til anvendelse af det Licenserede. Licenstager er indforstået med at anvendelse af det Licenserede er afhængig af Licenstagers valg af browser- programmel samt Licenstagers internetforbindelse.

3.3 Brugeradgang

3.3.1 Licenstager er berettiget til indenfor sin organisation at oprette det i Aftalen aftalte antal Brugere i det Licenserede. For så vidt en Bruger er advokat eller advokatfuldmægtig er Licenstager berettiget til vederlagsfrit at oprette én Tilknyttet Bruger. Licenstager er udover det aftalte antal Brugere berettiget til vederlagsfrit at oprette Brugere til Studerende ansat i Licenstagers organisation.

3.3.2 Licenstager modtager i forlængelse af Aftalens indgåelse én invitation til oprettelse af en administrerende Bruger, administrator. Administrator kan herefter invitere øvrige Brugere.

3.3.3 Brugeradgangen er personlig, og må således ikke benyttes af andre end Brugeren selv.

3.3.4 Licenstager har adgang til at oprette flere Brugere end det aftalte i det Licenserede. Licenstager er indforstået med, at oprettelse af flere Brugere end det i Aftalen anførte vil medføre en automatisk forhøjelse af Licensgebyret i henhold til Licensgivers pris på tidspunktet for oprettelsen af Brugeren. Prisen kan oplyses ved henvendelse til Licensgiver. Licensgebyret forhøjes for måneden hvor oprettelsen sker, men vil først blive opkrævet i forbindelse med opkrævningen for efterfølgende Licensperiode.

3.3.5 Den vederlagsfri Brugeradgang ophører på det tidspunkt en Bruger ikke længere er Studerende eller Tilknyttet Bruger i overensstemmelse med definitionerne i pkt. 2 i nærværende Licensvilkår.

3.3.6 Licenstager er ansvarlig for at meddele Licensgiver om ophør af ansættelsesforhold mellem Licenstager og en Bruger. Adgangen til at anvende det Licenserede som Bruger ophører på tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør.

3.4 Overholdelses af Licensvilkårene

3.4.1 Licenstager er ansvarlig for at sikre at Brugere overholder og er informeret om Licensvilkårenes indhold.

4. Licensgebyr

4.1 Betaling

4.1.1 Den i Aftalen aftalte pris skal betales ved fremsendelse af faktura. Licensgebyret forfalder til betaling kontant 14 dage fra fakturadatoen.

4.1.2 Ved forsinket betaling vil der blive pålagt morarenter i henhold til rentelovens regler herom. Manglende rettidig betaling er misligholdelse.

4.1.3 Manglende rettidig betaling kan medføre midlertidig udelukkelse fra platformen, uden at dette indebærer et tilbagebetalingskrav for Licenstager.

4.2 Ændring af Licensgebyr

Licensgiver forbeholder sig retten til at til at ændre størrelsen på Licensgebyret. Ændringer i Licensgebyret kan dog tidligst ske med 30 dages varsel til næste Licensperiode.

4.3 Gratis prøveperioder

4.3.1

Hvis du tilmelder dig en gratis prøveperiode for nogen af de tjenester, som Pandektes tilbyder, vil vi stille disse tjenester til rådighed for dig på en gratis prøvebasis indtil det tidligste af (1) afslutningen på prøveperioden; (2) begyndelsen på et købt abonnement; eller (3) afbrydelsen af prøveperioden af Pandektes efter vores eget skøn.

4.3.2

Hvis du accepterer en gratis prøveperiode, accepterer du også at modtage e-mails fra os om optimering af din brug af vores tjeneste, inklusive tips til brugen af de specifikke tjenester.

4.3.3

Alle data, du indtaster i vores tjenester, samt enhver konfiguration eller tilpasning foretaget til en tjeneste af eller for dig i løbet af din gratis prøveperiode, vil blive permanent tabt, medmindre du køber et abonnement på de samme tjenester eller eksporterer sådanne tjenestedata inden afslutningen af den gratis prøveperiode.

5. Begrænsninger i brugen af det Licenserede

5.1 Licensgivers rettigheder

5.1.1 Licensgiver, eller tredjemand som Licensgiver afleder rettigheder fra, har de immaterielle rettigheder til det Licenserede.

5.1.2 Licenstager er ikke berettiget til på nogen måde at skaffe, eller søge sig adgang til kildekoden i det Licenserede. Licenstager er ikke berettiget til at fortage nogen form for reverse engineering, herunder men ikke begrænset til at dekompilere (decompile) eller deopfuskere (deobfuscate) softwarekoden i hele eller dele af koden til det Licenserede.

5.1.3 Licenstager er ikke berettiget til i nogen henseende at ændre eller distribuere dele af eller hele det Licenserede i strid med Licensgivers rettigheder, herunder immaterielle rettigheder. Licenstager er ikke berettiget til at bryde igennem eventuelle sikkerhedsmekanismer.

5.1.4 Licenstagers viden vedrørende informationer og data om hele eller dele af det Licenserede må ikke anvendes i forbindelse med udøvelse af konkurrerende erhvervsmæssig virksomhed til Licensgiver.

5.2 Tredjemands rettigheder og ulovligt materiale

5.2.1 Licensgiver har ikke ophavsretten til alle datakilder i platformen jf. ophavsretsloven § 71. Licensgiver har således indgået samarbejde med diverse samarbejdspartnere og lignende med henblik på at videreformidle information.

5.2.2 I det omfang datakilder på platformen er genstand for tredjemands immaterielle rettigheder, er Licenstager underlagt lovgivningens almindelige regler for kopiering og anvendelse af disse.

5.2.3 Noter og andet materiale indført af Licenstager i det Licenserede skal respektere tredjemands rettigheder, herunder immaterielle rettigheder og overholde den til enhver tid gældende lovgivning. Licenstager er indforstået med at det er dennes ansvar, at Brugere indenfor Licenstagers organisation anvender det Licenserede i overensstemmelse hermed. Licenstager skal således foretage nødvendige skridt for at fjerne materiale i strid med vilkårene.

5.2.4 Bliver Licensgiver bekendt med ulovligt, skadevoldende eller rettighedskrænkende materiale indført af Licenstager i det Licenserede, vil Licensgiver foretage nødvendige skridt med henblik på at fjerne eller hindre adgangen til materialet, herunder men ikke begrænset til at udelukke organisationen midlertidigt. En sådan udelukkelse har ingen påvirkning på Licensgivers adgang til at hæve Aftalen eller erstatningskrav.

5.3 Licenstagers handlinger i strid med nærværende kapitel

5.3.1 Licenstager er indforstået med at manglende iagttagelse af nærværende kapitel er væsentlig misligholdelse af Aftalen.

6. Opdatering og ændring af det Licenserede

6.1 Licenstager er indforstået med at de Licenserede er en betaudgave og at der jævnligt foretages ændringer og opdateringer af det Licenserede. Licensgiver forbeholder sig retten til altid og uden varsling at måtte opdatere og ændre i det Licenserede. Licensgivers ændring og opdatering af det Licenserede vil ikke berettige Licenstager til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6.2 Licensgivers ændring og opdateringer af det Licenserede kan medføre væsentlige ændringer i funktioner af det Licenserede. Sådanne væsentlige ændringer kan heller ikke berettige Licenstager til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

7. Afhjælpning af fejl, support og vedligeholdelse

7.1 Licenstager er berettiget til support både telefonisk og via e-mail i Licensgivers almindelige åbningstider. Licensgiver bestræber sig på at yde support så hurtigt som muligt, men den konkrete ventetid vil afhænge af henvendelsens karakter. Hvis Licensgiver ikke kan yde support straks eller indenfor 1 dag vil Licenstager modtage et estimat af sagsbehandlingstiden.

7.2 Support er tilgængeligt ved skriftlige henvendelse på [email protected] eller telefonisk på tlf. nr. +45 24 28 90 98

7.3 Det Licenserede licenseres som det er og forefindes uden nogen form for garanti. Licensgiver foretager løbende kontrol af det Licenserede, men indestår ikke for at der ikke opstår fejl, uhensigtsmæssigheder, afbrydelser og lignende. Det Licenserede er primært en dataplatform hvis formål er at samle data og præsentere dette på en overskuelig måde for Licenstager. Den indsamlede data består blandt andet af en række offentligt tilgængelig data, som Licensgiver ikke har kontrol og /eller ejerskab over. Licensgiver tager forbehold for eventuelle ændringer af selve kildematerialet, og påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl der stammer fra førnævnte kilder.

8. Erstatning og ansvar

8.1 Generelt

8.1.1 Licensgiver er ikke ansvarlig for Licenstagers indirekte tab eller følgeskader opstået i forbindelse med anvendelsen af det Licenserede, herunder men ikke begrænset til driftstab, avancetab eller tabt arbejdsfortjeneste.

8.1.2 Licensgivers ydelse er ikke juridisk rådgivning eller lignende. Licenstager er ikke ansvarlig for Licenstagerens eventuelle fejlagtige eller mangelfulde rådgivning givet på baggrund af informationer fra det Licenserede eller manglende adgang til det Licenserede.

8.1.3 Licensgivers erstatningsansvar som følge af misligholdelse af Aftalen, kan ikke i noget tilfælde overstige størrelsen af det Licensgebyr Licenstager har betalt for den Licensperiode hvori skaden er opstået.

8.2 Produktansvar

8.2.1 Licensgiver er kun underlagt produktansvar i det omfang dette ikke kan fraskrives ved aftale. Licensgiver fraskriver sig produktansvar på et hvert andet grundlag.

9. Force Majeure

9.1 Ingen af Parterne er berettiget til erstatning i tilfælde af manglende opfyldelse af en forpligtelse i henhold til Aftalen, for så vidt manglende opfyldelse er begrundet i Force Majeure.

9.2 Force majeure foreligger, såfremt en Part forhindres i at opfylde Aftalen som følge af pandemier, krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbrudt arbejdskonflikt, brand, cyber angreb eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af Parterne på tidspunktet for indgåelse af Aftalen.

9.3 Ved cyber angreb forstås uautoriserede handlinger eller forsøg på handlinger der ødelægger, fjerner, tilbageholder og/eller ændrer data i det Licenserede, herunder men ikke begrænset til Phishing, ransomware og supply chain attacks.

10. Varighed og ophør

10.1 Aftalen er gældende fra det tidspunkt hvor begge parter har underskrevet den skriftlige aftale, eller på anden måde skriftligt bekræftet Aftalen og løber i den aftalte periode eller indtil Aftalen opsiges af en af Parterne.

10.2 Hvis Aftalen ikke er indgået for en tidsbegrænset periode, kan opsigelse ske med 14 dages varsel indtil næstkommende Licensperiode. Modtages opsigelse ikke rettidigt får denne først virkning fra den efterfølgende Licensperiode.

10.3 Opsigelse skal ske på skrift til [email protected]

10.4 Licenstagers manglende overholdelse af Licensvilkårene medfører at Licensgiver er berettiget til, uden varsel og med øjeblikkelig virkning, at ophæve Aftalen. Licenstager er ved Licensgivers ophævelse berettiget til tilbagebetaling af Licensgebyr for den resterende Licensperiode.

11. Rettigheder

11.1 Overdragelse

11.1.1 Parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen kan ikke overdrages til tredjemand uden skriftligt samtykke fra den anden Part. Licensgiver kan dog i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, om dette måtte være fusion, spaltning, salg mv., uden Licenstagers samtykke overdrage dennes forpligtelser og rettigheder, helt eller delvist til tredjemand. Licensgiver overholder gældende dansk ret og indhenter samtykke fra Licenstager såfremt dette er påkrævet.

11.2 Licenstagers materiale i det Licenserede

11.2.1 Licensgiver har ingen rettigheder til noter og andet materiale indført af Licenstager i det Licenserede.

11.2.2 Noter og andet materiale indført i det Licenserede af Licenstager benyttes ikke af Licensgiver til egne formål. Det indførte kan i tilfælde af support, eller hvor adgang er nødvendigt for vedligeholdelse og sikring af det Licenserede tilgås. Adgangen til at tilgå det indførte gælder kun visse medarbejdere hos Licensgiver, som udfører opgaver i forbindelse med support, vedligeholdelse og sikring som nødvendiggør adgang. Alt information disse medarbejdere skulle blive bekendt med i forbindelse med udførelse af deres opgaver bliver behandlet fortroligt.

12. Ændring af Licensvilkårene

12.1 Licensgiver tager forbehold for at Licensvilkårene kan ændres uden varsel.

12.2 Hvis Licenstager ikke ønsker at blive bundet af de nye Licensvilkår, skal Licenstager meddele Licensgiver dette skriftligt inden 14 dage. Aftalen vil herefter anses for opsagt af Licensgiver i overensstemmelse med Licensvilkårenes pkt. 10.

12.3 For så vidt Licenstager ikke har meddelt Licensgiver at denne ikke vil bindes af de nye licensvilkår jf. ovenstående, vil de nye licensvilkår finde anvendelse efter udløbet af de 14 dage.

13. Databehandling

13.1 I det omfang Licensgiver modtager almindelige oplysninger fra Licenstager som led i indsamlingen af relevante kundeoplysninger(’Personoplysninger’), vil disse blive behandlet sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende dansk og EU- lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesforordningen.

13.2 Formålet med indsamlingen og behandlingen af Personoplysningerne er således at kunne levere det Licenserede i overensstemmelse med Aftalen. Licensgiver må kun anvende Personoplysningerne til de formål, som de er indsamlet til.

13.3 Licensgiver anvender tredjeparter til behandling af alle eller dele af Personoplysningerne. Licensgiver har indgået databehandleraftaler med relevante tredjeparter og garanterer dermed, at de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger overholdes.

13.4 Licenstager kan til enhver tid læse mere om Licensgivers behandling af Personoplysninger, samt hvilke rettigheder der tilfalder Licenstager som datasubjekt, i Licensgivers privatlivspolitik.

14. Lovvalg og værneting

Parternes aftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret.

14.1 Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med nærværende aftale, skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet (mediationsinstituttet.dk) og skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet.

14.2 Når en tvist efter en eller flere Parters opfattelse er opstået mellem Parterne, er hver af Parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation.

14.3 Mediationen indebærer ikke afkald på at bruge foreløbige retsmidler som arrest og fogedforbud og er ligeledes ikke til hinder for, at en Part anlægger en retssag ved domstolene i overensstemmelse med det anførte nedenfor, eller indleder andre retslige skridt i anledning af den opståede tvist for at undgå retsfortabende passivitet eller forældelse.

14.4 Hvis tvisten ikke løses ved gennemført mediation, er hver af Parterne berettiget til at kræve tvisten afgjort ved de danske domstole.