HandelsbetingelserUpdated on Jan 2, 2023

Pandektes ApS
CVR 43620002
B!NGS Vesterbrogade 149, Bygning 12, 2. sal
1620 København V, Danmark
("Leverandøren")

Handlende med Leverandøren betegnes som "Køberen"

Ved køb, eller anden kontrahering, af / med leverandøren eller dennes produkter anses nedstående handelsbetingelser for accepteret af Køberen eller andre relevante parter.

1. Aftalegrundlaget

1.1. Disse handelsbetingelser gælder for enhver aftale om Leverandørens salg og levering af produkter og/eller tjenesteydelser til en kunde. Leverandørens ydelse i aftalen med Køberen kaldes herefter ”Leverancen”.

1.2. Køberens angivelse af særlige vilkår for Leverancen anses ikke som en fravigelse af disse handelsbetingelser, medmindre Leverandøren udtrykkeligt og skriftligt har accepteret disse.

1.3. Leverandøren indsamler statistisk data fra Leverancen med henblik på at forbedre Leverancen for Køberen. Køberen er indforstået med dette og at Leverandøren kan kontakte Køberen med henblik på at forbedre Leverancen. Indsamlet data er udelukkende til Leverandørens afbenyttelse og vil alene blive videregivet anonymiseret med henblik på forbedring af Leverancen.

1.4. Leverandøren tager forbehold for at disse Handelsbetingelser kan ændres uden varsling. Tidligere versioner af handelsbetingelserne gemmes og opbevares af Leverandøren.

1.5. Leverandøren forbeholder sig ret i til altid at måtte ændre i software Leverancen og lignende.

2. Ordrer

2.1. Aftale mellem Køberen og Leverandøren anses først for indgået, når Leverandøren har fremsendt ordrebekræftelse eller faktura herpå.

2.2. Køberens eventuelle indsigelser mod fejl eller mangler i ordrebekræftelsens eller fakturaens indhold skal foreligge skriftligt og være Leverandøren i hænde senest 5 hverdage efter ordrebekræftelsens eller fakturaens dato. Indsigelse skal fremsendes til [email protected]

2.3. Har Køberen ikke inden for fristen gjort indsigelser mod ordrebekræftelsen eller fakturaen, anses aftale mellem Køberen og Leverandøren for indgået på de i ordrebekræftelsen eller fakturaen samt disse handelsbetingelsers angivne vilkår.

3. Leverandørens ydelser

3.1. Varer, som Leverandøren sælger til Køberen, overholder dansk lovgivning på tidspunktet for levering.

3.2. Såfremt Leverancen består af en softwarelicens, har Køberen ret til at bruge en kopi af softwaren pr. enhed på verdensplan til brug af kun én person ad gangen. Softwaren eller webstedet, som er en del af Leverancen, kan indeholde kode ejet af tredjemand. Ethvert script eller enhver kode, der ejes af tredjemand, og som indeholder links til eller henvises til fra softwaren eller webstedet, er licenseret til Køberen af de tredjemænd, der ejer koden, og ikke af Leverandøren.

3.3. Leverandøren tilbyder en del af leverancen uden betaling (en begrænset adgang til platformen). Alle og enhver har adgang til at benytte førnævnte del af leverancen. Dette forudsætter oprettelse af en brugerprofil ved Leverandøren.

3.4. Køberen har pligt til enhver tid at oplyse korrekte og relevante oplysninger til Leverandøren.

3.5. Leverandøren har ikke ophavsretten til datakilderne, jf. ophavsretsloven § 71. Leverandøren har et samarbejde med diverse samarbejdspartnere og lignede, om at muliggøre videreformidling af relevante vejledninger mv. til Køberen.

3.6. Leverandøren tilbyder i visse scenarier at Køberen kan indføre egne noter og indhold i Leverancen. Leverandøren forbeholder sig retten til at ændre / slette / fjerne evt. krænkende indhold som måtte blive indført i Leverancen. Leverandøren forbeholder sig yderligere retten til at videregive evt. strafbart indhold, som måtte blive indført i Leverancen, til relevante myndigheder, herunder Politiet mv.

3.7. Leverandøren forbeholder sig yderligere retten til at slette evt. brugere der vurderes ikke at handle i overensstemmelse med handelsbetingelserne, eller hvad der måtte anses som sædvanlig brug af Leverancen. Køberen har tilmed altid ret til at slette / få slettet sin profil og alt dertilhørende data i overensstemmelse med relevant dansk lovgivning. Køberen har ret til at få udleveret sin data anvendt i forbindelse med Leverancen.

4. Priser

4.1. Leverandørens priser er for privatkunder inklusiv de til enhver tid gældende moms og andre afgifter og for erhvervsdrivende eksklusiv de til enhver tid gældende moms og andre afgifter.

4.2. Leverandøren tager forbehold for eventuelle fejl i angivne priser.

4.3. Leverandøren og Køberen indgår en aftale om pris samt bindingsperiode for Leverancen. Leverancen kan løbe enten månedligt eller årligt. Køberen betaler månedsvis eller årsvist forud for Leverancen og Leverancen forlænges hvis ikke Køberen opsiger Leverancen før d.1 i en ny Leverence-måned eller et nyt Leverence-år. Opsigelse af Leverancen skal ske skriftligt og rettidigt til følgende email: [email protected] En Leverance der er betalt kan aldrig krediteres.

4.4. Køberen gives en sædvanlig fortrydelsesret på 14 dage.

5. Betaling

5.1. Medmindre andet konkret aftales mellem Køberen og Leverandøren, er købesummen for enhver Leverance til betaling kontant med betalingskort ved Købers bestilling af Leverancen.

5.2. Medmindre andet konkret aftales mellem Køberen og Leverandøren, er betalingsbetingelserne for Leverandørens fakturaer 7 dage netto kontant.

5.3. Ved betaling senere end 5 dage efter fakturadatoen forrentes den til enhver tid værende saldo med 10 % pr. påbegyndt måned, og der tages forbehold for at pålægge rykkergebyrer i overensstemmelse med gældende lovgivning.

5.4. Overskrider Køberen betalingsfristen, forbeholder Leverandøren sig retten til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted.

5.5. Køberen er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer. En sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af Parternes aftale.

6. Levering

6.1. Levering anses for sket, når Leverancen er overgivet til Køberen eller dennes repræsentant.

6.2. Leverandøren skal dække eventuelle leveringsomkostninger.

6.3. Køberens adgang til Leverancen er unik og personlig, og må ikke videregives til tredjemand.

7. Rettigheder

7.1. Købelovens mangelsregler finder anvendelse for enhver Leverance, der er omfattet af disse Handelsbetingelser.

7.2. Køberen har reklamationsret i overensstemmelse med Købeloven og dansk rets regler i øvrigt. Reklamation skal være modtaget af Leverandøren skriftligt inden for rimelig tid efter Køberen konstaterede eller burde have konstateret manglen. Reklamation skal fremsendes til [email protected]

7.3. Såfremt Køberen ikke påberåber sig en mangel indenfor reklamationsfristen, mister Køberen sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende samt fremsætte krav i anledning af manglen.

7.4. Køberen kan hæve købet, hvis manglen ikke er afhjulpet af Leverandøren inden rimelig tid efter Køberens reklamation, idet Køberen dog inden ophævelsen skriftligt skal give Leverandøren en sidste frist for afhjælpning på ikke mindre end 14 dage.

7.5. Forbrugerkunder kan klage over en vare eller tjenesteydelse til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, via Klageportalen.

Forbrugere med bopæl i et andet EU-land, skal klagen indgives på EU-Kommissionens online klageplatform: ec.europa.eu/consumers/odr.

Leverandørens e-mail-adresse er: [email protected]

7.6. Køberen er ikke berettiget til at reverse engineer eller decompile softwarekode i Leverancen eller på anden vis skaffe eller søge at skaffe sig adgang til kildekoden til software i Leverancen.

8. Ansvar

8.1. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tab – herunder drifts- eller avancetab eller tabt arbejdsfortjeneste.

8.2. Leverandøren er ansvarsforsikret, hvilket som udgangspunkt indebærer, at et eventuelt erstatningsasvar, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved vedkommendes ydelse, kan dækkes af Topdanmark Forsikring A/S.

8.3. Forsikringssummen udgør i alt DKK 10.000.000 pr. skade.

8.4. Leverandørens produkt er primært en dataplatform hvis formål er at samle data og præsentere dette på en overskuelig måde for Køberen. Den indsamlede data består blandt andet af en række offentligt tilgængelig data, som leverandøren ikke har kontrol og / eller ejerskab over. Den fornævnte data kan af sin natur blive ændret løbende, hvilket Leverandøren som nævnt ikke har kontrol over. Leverandøren tager derfor forbehold for eventuelle ændringer af selve kildematerialet, og påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl der stammer fra førnævnte kilder.

8.5. Leverandøren påtager sig ikke ansvar for problemer mv. som måtte opstå som følge af køberens internetforbindelse og forsyning generelt. Leverandøren er i øvrigt ikke ansvarlig for strømafbrydelser, generelle internet-problemer, fejl i betalingssystemer eller andre lignende fejl. Leverandøren er ydermere ikke ansvarlig for at Leverancen fungerer på andet end sædvanlige internetbrowsere.

8.6. Leverandørens ydelse er ikke juridisk rådgivning eller lignende hvorfor at Leverandøren ikke vil besvare henvendelser af denne art. Leverandøren er hverken et advokatfirma eller en rådgivningsvirksomhed af anden art, hvorfor der ikke påtages noget selvstændigt ansvar for eventuelle rådgivningsfejl. Leverandøren henviser til at man søger selvstændig rådgivning.

8.7. Køberen er ansvarlig for at evt. rådgivning til tredjemand baseret på Leverancen eller Køberens produkt i sit hele, er rigtig / korrekt. Leverandøren fraskriver sig alt ansvar som måtte opstå som konsekvens af Køberens evt. fejlagtige rådgivning. Leverandøren er i sin helhed ansvarsfri for ufuldstændige eller urigtige oplysninger i Leverancen.

8.8. Leverancen kan indeholde evt. informationer mv. som er forfattet af Leverandørens samarbejdspartnere, dette kan f.eks. være Lovkommentar, vejledninger mv. Leverandøren, eller dennes samarbejdspartnere, er ikke ansvarlige for tab som Køberen måtte blive påført, eller påføre tredjemand, på baggrund af førnævnte evt. informationer.

8.9. Leverancen er ikke en egentlig retskilde som forstået i dansk ret eller lignende. Leverandøren bestræber sig på, at indholdet er korrekt gengivet, men opfordrer og henviser Køberen til at tjekke direkte med den evt. kilde. Køberen bedes underrette Leverandøren om evt. fejl og mangler, som måtte blive opdaget af Køberen i forbindelse med brugen af Leverancen, dette kan gøres på email [email protected]

Ovennævnte ansvarsfraskrivelser gøres gældende af Leverandøren uanset om denne måtte have have handlet groft uagtsomt eller lignende.

9. Force Majeure

9.1. Ingen af Parterne er berettiget til erstatning i tilfælde af manglende opfyldelse af en forpligtelse, der ikke er en betalingsforpligtelse, såfremt dette skyldes force majeure.

9.2. Force majeure foreligger, såfremt en Part forhindres i at opfylde aftalen som følge af pandemier, krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbrudt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

9.3. I tilfælde af force majeure er Leverandøren berettiget til at annullere Leverancen eller en del heraf. Leverandøren kan også vælge at foretage Leverancen, når opfyldelseshindringen er ophørt.

9.4 Der henvises i sit hele til dansk rets almindelige regler mv. I forhold til force majeure.

10. Databehandling

10.1. I det omfang Leverandøren modtager almindelige personoplysninger fra Køberen som led i indsamlingen af relevante kundeoplysninger ("Personoplysningerne"), vil disse blive behandlet sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende dansk- og EU-lovgivning, herunder persondataforordningen (EU) 2016/679 og databeskyttelsesloven.

10.2. Formålet med indsamlingen og behandlingen af Personoplysningerne er således at kunne levere den aftalte Leverance. Leverandøren må kun anvende Personoplysningerne til de formål, som de er indsamlet til.

10.3. Leverandøren anvender tredjeparter til behandling af alle eller dele af Personoplysningerne. Leverandøren har indgået databehandleraftaler med relevante tredjeparter og garanterer dermed, at de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger overholdes.

10.4. Køberen kan til enhver tid henvende sig til Leverandøren for at få adgang til oplysninger om tredjeparterne, der behandler alle eller dele af Personoplysningerne.

10.5. Køberen kan til enhver tid læse mere om Leverandørens behandling af personoplysninger, samt hvilke rettigheder der tilfalder Køberen som datasubjekt, i Leverandørens privatlivspolitik.

11. Øvrige vilkår

11.1. Såfremt handelsforholdet mellem Leverandøren og Køberen ikke er afsluttet, skal Køberen straks underette Leverandøren, hvis Køberen ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

11.2. I forbindelse med en evt. virksomhedsoverdragelse, dette måtte være fusions, spaltning, salg mv., er Leverandøren berettiget til uden Køberens samtykke helt eller delvist at overdrage Leverancen og alt dens indhold til tredjemand. Leverandøren overholder gældende dansk ret og indhenter samtykke fra Køberen såfremt dette er krævet.

12. Lovvalg og værneting

12.1. Parternes aftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret.

12.2. Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med nærværende aftale, skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet (mediationsinstituttet.dk) og skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet.

12.3. Når en tvist efter en eller flere Parters opfattelse er opstået mellem Parterne, er hver af Parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation.

12.4. Mediationen indebærer ikke afkald på at bruge retsmidler som arrest og fogedforbud og er ikke til hinder for, at en Part anlægger en retssag ved domstolene i overensstemmelse med det anførte nedenfor, eller indleder andre retslige skridt i anledning af den opståede tvist for at undgå retsfortabende passivitet eller forældelse.

12.5. Hvis tvisten ikke løses ved gennemført mediation, er hver af Parterne berettiget til at kræve tvisten afgjort ved de danske domstole.